IRATA Training by Absolute Rope Access Solutions

IRATA Training by Absolute Rope Access Solutions

สำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูงโดยใช้เทคนิคการใช้เชือกตามมาตรฐานIRATA

ระยะเวลาเรียน 5 วัน สอบ 1 วัน (รวม 6 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.
ค่าอบรมท่านละ 26,650 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคานี้สำหรับการอบรมที่ Absolute Rope Access Training Center, Singapore เท่านั้น

ราคาดังกล่าวรวม

  1. ค่าครูฝึกและผู้ประเมิน
  2. ค่าอุปกรณ์และชุดที่ใช้ในการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร
  3. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าดำเนินการต่างๆ
  4. ใบ Certificationการฝึกอบรม, ID Card, และ Logbook ในการสะสมชั่วโมงจาก IRATA International ( ไอราต้า โดยตรง)

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมหลักสูตรอบรม

  1. อายุมากกว่า 18 ปี
  2. สุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง
  3. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม
  4. หนังสือเดินทาง
  5. สื่อสารภาษาอังกฤษ

   

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า