Tree Climbing

Tree Climbing

หลักสูตรอบรม CAMP SAFETY TREE CLIMBING
สำหรับผู้ทำงานตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้น (รุกขกร), ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ

ระยะเวลาอบรม 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00น
ค่าอบรมท่านละ 10,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รอบละ 8-10 ท่าน
ราคานี้สำหรับการอบรมที่ Outdoor Solution Training Center เท่านั้น

ราคาดังกล่าวรวม

 1. ค่าวิทยากรและทีมครูฝึก
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มวันฝึกอบรม
 3. ค่าอุปกรณ์และชุดที่ใช้ในการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร
 4. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าดำเนินการต่างๆ
 5. ใบ Certificate จาก Camp Safety ประเทศ Italy

**กรณีอบรมนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดจะคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม**

หัวข้อฝึกอบรม

 1. PPE แนะนำวิธีการใช้งาน และสอนการใช้งานอุปกรณ์
 2. Knots การผูกเงื่อนต่างๆ ที่ใช้ในการโรยตัว และทำจุดยึด
 3. Climbing with hitch การปีนด้วยเงื่อน
 4. Climbing with equipment การปีนด้วยอุปกรณ์สำเร็จรูป
 5. Throw bag การโยนถุงทราย
 6. Deviation การย้ายตัวทำงานบนต้นไม้
 7. Cutting and moving branches การตัดและลำเลียงกิ่งไม้
 8. Basic rescue การกู้ภัยเบื้องต้น
 9. PPE maintenance การดูแลรักษาอุปกรณ์ PPE

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.